هنرستان فنی و حرفه ای امام رضا


سخن روز:

امام خامنه (مدظله العالی) 

تاسیسات

 

سوم

دوم

ریاضی

فیزیک

شنبه

تاسیسات حرارتی

زبان

تاسیسات حرارتی

دینی

برق تاسیسات

قران

کارگاه تاسیسات حرارتی

ریاضی

یکشنبه

کارگاه تاسیسات حرارتی

ریاضی

کارگاه تاسیسات حرارتی

تاسیسات بهداشتی

جغرافی

تاسیسات بهداشتی

ریاضی/دفاعی

کارگاه جوش1

دوشنبه

تاریخ

کارگاه تاسیسات بهداشتی

قرآن

کارگاه تاسیسات بهداشتی

دینی

کارگاه تاسیسات بهداشتی

نقشه کشی تاسیسات

مبانی رایانه

سه شنبه

نقشه کشی تاسیسات

ورزش

کارگاه برق تاسیسات

زبان فارسی

کارگاه برق تاسیسات

ادبیات فارسی

تاسیسات برودتی

جوش 1

چهار شنبه

تاسیسات برودتی

مکانیک عمومی

کارگاه تاسیسات برودتی

رسم فنی عمومی

کارگاه تاسیسات برودتی

رسم فنی عمومی

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ساخت و تولید

 

سوم

دوم

تکنولوژی برق

زبان

شنبه

ریاضی

کارگاه تراش 1

دین و زندگی

کارگاه تراش 1

عربی

کارگاه تراش 1

جغرافی

محاسبات

یکشنبه

محاسبات

شناخت مواد

کارگاه ریخته گری

دینی

اجزای ماشین

عربی

ورزش/ریاضی

دفاعی

دوشنبه

مبانی رایانه

ریاضی

اندازه گیری دقیق

ریاضی

اندازه گیری دقیق/ریخته گری

فیزیک

کارگاه تراش 2

تاریخ

سه شنبه

کارگاه تراش 2

ورزش

کارگاه تراش 2

رسم فنی عمومی

کارگاه ساخت

رسم فنی عمومی

رسم تخصصی

کارگاه جوش

چهار شنبه

رسم تخصصی

زبان فارسی

کارگاه ساخت

ادبیات

کارگاه ساخت

مکانیک عمومی

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ساختمان

 

سوم

دوم

کارگاه قالب بندی

ریاضی اقای فارسی

شنبه

کارگاه قالب بندی

ریاضی

ریاضی

محاسبات

مقررات ملی آقای جعفری

روشهای اجرایی

ایستایی

دینی اقای حسینی

یکشنبه

ایستایی

عربی

ایستایی

ادبیات آقای حیدری

فن اوری بتنی

زبان فارسی

فن آوری فلزی

زبان

دوشنبه

فن آوری فلزی /ریاضی

روشهای/نفشه برداری

تاریخ

نقشه برداری

دفاعی/ ورزش

نقشه برداری

عربی

نقشه کشی ساختمان

سه شنبه

دینی

نقشه کشی ساختمان

نقشه کشی فنی

مصالح ساختمان

نقشه کشی فنی

ورزش

جغرافی

مبانی رایانه

چهار شنبه

کارگاه قالب بندی

کارگاه ساختمان

کارگاه قالب بندی

کارگاه ساختمان

کارگاه قالب بندی

کارگاه ساختمان

 

/////////////////////////////////////////

صنایع شیمیایی

 

سوم

دوم

دینی

آز شیمی عمومی

شنبه

قران و عربی

آز شیمی عمومی

آز تجزیه

از شیمی الی

آز تجزیه

از شیمی الی

شیمی معدنی

ورزش

یکشنبه

ریاضی

شیمی عمومی

کارگاه عملیات

ریاضی

کارگاه عملیات

ریاضی

تاریخ

دفاعی/ورزش

دوشنبه

ورزش/ریاضی

زبان

شیمی تجزیه

دینی

فیزیک

عربی

شیمی تجزیه/فرایند

شناخت

سه شنبه

فرایند

آز شیمی آلی

ایمنی

آز شناخت

عملیات دستگاهی

آز شناخت

رسم فنی

زبان فارسی

چهار شنبه

رسم فنی/کارگاه فرایند

جغرافی

کارگاه فرایند

مبانی

کارگاه فرایند

ادبیات

 

////////////////////////////////////////////////

متالوژی

 

سوم

دوم

محاسبات

دینی

شنبه

کارگاه ریخته گری2

دینی/عربی

کارگاه ریخته گری2

زبان

کارگاه ریخته گری2

برق صنعتی

رسم مدل و قالب

زبان فارسی

یکشنبه

محاسبات/رسم مدل و قالب

ادبیات

ریاضی

محاسبات

کارگاه مدلسازی

شناخت فلزات

دفاعی/اصول

ریاضی

دوشنبه

شیمی 2

اصول

ریاضی/ورزش

مکانیک عمومی

اصول متالورژیکی ریخته گری

ریاضی

فیزیک

ورزش

سه شنبه

تاریخ

کارگاه ریخته گری 1

دینی

کارگاه ریخته گری 1

عربی

کارگاه ریخته گری 1

آز متالوگرافی

رسم فنی

چهار شنبه

آز متالوگرافی

رسم فنی

کارگاه

جغرافی

کارکاه مدلسازی

مبانی رایانه

 

///////////////////

مکانیک خودرو

 

سوم

دوم

تکنولوؤی دیزل

کارگاه مولد قدرت 1

شنبه

محاسبات/شاسی

کارگاه مولد قدرت 1

کارگاه شاسی و بدنه

ریاضی  آقای فارسی

کارگاه شاسی و بدنه

ریاضی 

ریاضی

کارگاه مولد قدرت 2

یکشنبه

فیزیک

کارگاه مولد قدرت 2

کارگاه دیزل

جغرافی

کارگاه دیزل

تکنولوژی مولد قدرت

دینی

دینی آقای رمضانی

دوشنبه

عربی

عربی

دفاعی/ریاضی

زبان

تاریخ

مکانیک عمومی/دفاعی

رسم فنی تخصصی

ادبیات

سه شنبه

رسم فنی تخصصی

زبان فارسی

محاسبات

محاسبات

اجزا

محاسبات/ورزش

کارگاه انتقال قدرت

رسم فنی عمومی

چهار شنبه

کارگاه انتقال قدرت

رسم فنی عمومی

تکنولوژی انتقال

تکنولوژی مولد قدرت

مبانی

مکانیک عمومی

 


برو بالا