هنرستان فنی و حرفه ای امام رضا


سخن روز:

امام خامنه (مدظله العالی) 

 
 

آیین نامه انضباطی هنرستان فنی امام رضا(ع) شهرستان رفسنجان

  هنرجویان عزیز و گرامی موظفند در طول سال تحصیلی موازین اسلامی و مقررات انضباطی، آموزشی، پرورشی و اخلاقی را به شرح زیر رعایت کنند :

-1ادب و احترام نسبت به مدیر، معاونین، مشاورین ، هنرآموزان، مربیان و دیگر کارکنان هنرستان را رعایت نمایند.

-2  حسن رفتار، اخلاق و همكاری با سایر هنرجویان داشته باشند.

-3 نهایت سعی خود را در تحصیل دانش و بینش و کسب رضایت هنرآموزان و هنرآموزان به عمل آورده و در فعالیت های اجتماعی هنرستان و انجام فرائض دینی به ویژه نمازجماعت شرکت فعال داشته باشند.

-4  ورود و خروج به موقع در هنرستان  )طبق برنامه آموزشی( داشته و از خروج بدون هماهنگی با هنرآموزو (سال دوم با آقای شمس آبادی و سال سوم با آقای اسدی ) وعدم موافقت معاونین محترم آموزشی پرهیز نمایند.

تبصره (1) ورود هنرجویان به کلاس درس بعد از حضور هنرآموز امكانپذیر نخواهد بود مگر با هماهنگی معاون آموزشی و ارائه برگ پذیرش.

تبصره (2) حضور در هنرستان در غیر ساعات مقرر )جهت انجام فعالیتهای پرورشی، اجتماعی، درسی، ورزشی و  ( منوط به کسب اجازه کتبی از ولی و موافقت قبلی مدیر هنرستان میباشد .

-5 طبق برنامه ی هفتگی در کلاس درس حضور مرتب و منظم داشته و از هرگونه تأخیر و غیبت پرهیز نمایند.

تبصره (3) اولیاء هنرجویان غائب لازم است حداکثر تا ساعت 12 ظهر همان روز علت غیبت او را به معاون آموزشی اطلاع داده و با حضور خویش و ارائه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی معتبر نسبت به توجیه علت غیبت هنرجو اقدام نمایند تا در پروندهی انضباطی وی ثبت گردد. )تشخیص غیبت موجه با شورای واحد آموزشی است.(

 -6 بهداشت فردی را رعایت نموده، با مسئولین مربوطه هنرجویان دیگر در پاکیزه نگه داشتن محیط هنرستان همكاری نمایند.

 -7 هنرجویان موظفند در کارگاه از لباس فرمی که توسط شورای هنرستان مشخص شده استفاده نمایند.

7/1- پوشیدن لباسهای آستین کوتاه، آرمدار، شلوارهای تنگ )لی ، جین و غیرمتعارف( و کفشهای نامناسب و دمپایی مجاز نمیباشد.

 -8 موی سر و صورت خود را متناسب با شئون هنرجویی )بدون مدل( کوتاه نمایند.

 -9از همراه داشتن اشیاء گرانبها، زینتی و وسایل غیرآموزشی و غیرمجاز از قبیل نوارهای صوتی و تصویری، نشریات نامناسب، CD ، انواع دوربین، و به ویژه تلفن همراه در هنرستان  جداً خودداری نمایند .

10- از هر گونه خرید و فروش  مواد غذایی و غیره ... در هنرستان به جز پایگاه تغذیه سالم خودداری نمایند.

-11 از حفظ و مراقبت وسایل خویش و نگهداری از اموال و تجهیزات ساختمان از وظایف و مسئولیتهای هنرجویان میباشد.

تبصره (4) چنانچه هنرجویان به هر دلیل خسارتی به ساختمان و وسایل واحد آموزشی یا لوازم سایرهنرجویان وارد آورند باید خسارت وارده را جبران نمایند.

 -12به منظور رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی در هنرستان هنرجویان بدون حضور و اجازه هنرآموز و مسئول مربوطه حق استفاده از تجهیزات فنی، آزمایشگاهی، صوتی و تصویری و غیره را ندارند.

 -13 عدم حضور اولیاء هنرجویان در هر یک از جلساتی که در هنرستان تشكیل میشود به منزله عدم ارائه دعوتنامه از طرف هنرجو به ولی تلقی شده و موضوع در شناسنامه انضباطی هنرجو درج خواهد شد.

 14-  کلیه هنرجویان دارای پروندهی انضباطی )نزد معاون آموزشی و کارگاه )  میباشند که موارد فوق در آن ثبت شده و مبنای نمره انضباطی ایشان میباشد.

براي  هر كدام از موارد فوق امتیاز مثبت و يا منفی در نظر گرفته شده است.

شورای انضباطی هنرستان

 
 
 
 
 
 پیام مدیر

بسمه تعالی

یاد باد آن ماه مهری که گذشت,طی سالها خاطره بر ما گذشت,پاکن هایی ز پاکی داشتیم,یک تراش سرخ لاکی داشتیم,گرمی دستانمان از آه بود,برگ دفتر هایمان از کاه بود,تا درون نیمکت جا میشدیم ماپر از تصمیم کبری می شدیم,کاش میشد باز  کوچک می شدیم لا اقل یک روز کودک می شدیم

رسیدن ماه مهر مبارک                                                       

 

برو بالا