هنرستان فنی و حرفه ای امام رضا


سخن روز:

امام خامنه (مدظله العالی) 

مقدمه

خردمندکسی است که تسلیم حکم خداباشد وبه احتیاط وبا تدبیرعمل کند (حضرت علی ع ) ؛

برنامه ریزی فرآیند آگاهانه و سیستماتیک تصمیم گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک فرد، گروه، واحد کاری یا سازمان است.                                                                                                                                                                                                       با افزایش منابع مالی، اعتبارات و یا به کارگیری منابع انسانی بیشتر بهبود و اصـلاح در سازمان صورت نمی پذیرد، آنچه می تواند در تحقق و رسالت و اهداف سازمان نقش مؤثر داشته باشد بکارگیری مدیریت و برنامه ریزی سیستماتیک و علمی است که در این گونه برنامه ریزی هوشمندانه عمل کردن مطرح است نه سخت کوشی.                                                                  کاربرد برنامه ریزی استراتژیک استفاده از الگو یا چارچوبی از اعمال و تخصیص منابع برای دستیابی به اهداف است برنامه ریزی یکی از وظایف مهم و اساسی مدیریت می باشد و درصدر وظایف یک مدیرقرارداردکه مانند پلی زمان حال را به آینده تبدیل می کند . اهمیت برنامه ریزی از آنجا ناشی می شود که منابع اعم از مادی و انسانی کمیابند .همچنین عوامل محیطی مانند شرایط فرهنگی ،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ، علمی و تکنولوژی به سبب تغییر دائمی غیر قابل پیش بینی و ناپایدارند .                                                                                                                                                               

     برنامه ریزی یعنی تفکر قبل از عمل وعبارت است ازتصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند.                                                                                                                   در برنامه ریزی پیش بین۲۰۱۶۱۱۰۶_۰۸۵۲۲۶.jpgی می شود که هدفهای سازمان کدامند؟ چه منابعی برای نیل به هدفهای مورد نظر ضرورت دارد؟       برنامه جامع توسعه کشور که در واقع نقشه راه و نشان دهنده مسیر رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است برای تمام نهادها و مجموعه های خرد و کلان مدیریتی کشور تکالیفی را مقرر نموده که سهم آموزش و پرورش همانا تلاش در جهت رشد و تحکیم باورهای دینی و مذهبی و ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی تا به کمال رسیدن همه آحاد مردم کشور و تلاش در جهت بر آورد ه کردن احتیاجات کشور از طریق آموزش دانش آموختگانی فرهیخته و توانمند می باشد .در راستای تحقق این هدف وبا توجه به ماده 5 آئين نامه اجرايي گروه برنامه ريزي  دبیرستان ولايت اسلام آبادشامل مدير ، انجمن اولياء ومربيان ، شوراي دبيران ، شوراي دانش آموزي وشوراي مدرسه با طراحی برنامه ای- بر اساس الگوی برنامه ریزی استراتژیک -که در ادامه خواهید دید سعی در بر آوردن قسمت کوچکی از تحقق اهداف برنامه توسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است . و در آن سعی گردیده است با توجه به شرایط و وضعیت درون و برون مدرسه اهداف مختلف خود را انتخاب و به اجرا و ارزشیابی گذارد.

 امید است با تلاش جمعی همکاران محترم و الطاف و عنایات بی شائبه حضرت باریتعالی شاهد تحقق این اهداف و ویژگیهای تمامی برنامه کلان کشور باشیم 

ویژگی های یک برنامه خوب:

1- هدف های برنامه باید روشن و قابل فهم باشد.

2- یک برنامه ریزی خوب باید  ساده و جامع باشد.

3- برنامه باید کاملاً متعادل و در عین حال قابل انعطاف باشد.

4- برنامه باید دارای محدویت زمانی باشد یعنی باید زمان شروع و پایان داشته باشد..

5- برنامه بایدبا همکاری کارکنان تهیه شودچون ماهیت تدوین برنامه سالانه به صورت تیمی ومشارکتی است و لازم است .

6- در برنامه هدف باید معین باشد. یعنی دقیقاً مشخص باشد که چه کاری باید انجام شود و چه کسی آن را انجام دهد. این ویژگی مانع سردرگمی می شود.

7- هدف برنامه باید قابل اندازه گیری باشد یعنی اینکه هدف به گونه ای باشد که تلاش برای رسیدن به هدف با خود آن مقایسه شود که آیا واقعاً تلاش به هدف رسیده است یا خیر؟

8-  انعطاف پذیر باشد؛یعنی اهداف باید طوری تنظیم شوند که اگر زمانی هدف نیاز به اصلاح داشته باشد این امر امکان پذیر باشد.

مراحل تنظیم برنامه :

مراحل تنظیم برنامه در 7 مرحله توسط گروه برنامه ریز که شامل:

1- تعیین آرمانها یا (چشم انداز  ): تعیین جهان مطلوب است. جهانی که در آن مدرسه به شکل ایده آل می باشد.     مدرسه ای که دانش آموزان به بهترین نحو تربیت و پرورش می یابند.

2- رسالتها و مأموریت ها: مقصد و هدفی است که در آن آرمانها عینی تر و ملموس تر هستند و در هر زمان در طول اجرای برنامه در مدرسه میزان فاصله با هدف مشخص است.شناخت بهتر استعداد وعلاقه دانش آموزان وايجاد زمينه مساعد جهت هدايت آنان  به مسير هاي تحصيلي مناسب واحراز آمادگي نسبي دانش آموزان براي ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي .

 

3- تحلیل نیازها: نیاز فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب است. که بر اساس داده های نرم یعنی اعتقادات و ذهنیات افراد برنامه ریز و داده های سخت که با توجه به آمار و ارقام مربوط به شاخص ها به دست می آید.

4- شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها :

در این برنامه ریزی تحلیل محیط خارجی مدرسه مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر شناسایی قوت ها و ضعف های مربوط به داخل مدرسه، فرصت ها و تهدیدهای بیرون فضای مدرسه نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نیازها اولویت بندی   می گردند.

5- تعیین تاکتیک ها (روش ها و وسایل)- در این مرحله مناسب ترین تاکتیک ها در نظر گرفته شده و جنبه های مثبت و منفی هرکدام ثبت شده  و روشها و وسایلی که می تواند ما را به هدف برساند مشخص می گردد. در تعیین این تاکتیک ها قابل حصول بودن، امکان تأمین هزینه و قابل ارزیابی و سنجش بودن آنها بايد مورد توجه قرار گيرد.

6- تنظیم برنامه عملیاتی : این مرحله از برنامه ریزی تا حدود زیادی شبیه به تقویم اجرایی است و در پاسخ به 6 سؤال با چه اعتباری – چگونه- چرا- کجا- چه زمان و به وسیله چه کسی باید روش و فعالیت انجام گیرد؟ تنظیم می شود.

7- اجرای برنامه – نظارت و کنترل- ارزشیابی تکوینی و پایانی- بازخورداین مرحله اقدام به اجرای برنامه می گردد و مدیر با توجه به وظایف خود یعنی رهبری برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل برای تحقق اهداف تلاش می نماید.

مدیر و تیم برنامه ریز پس از پایان برنامه ریزی به وسیله نظارت مستقیم و غیرمستقیم میزان پیشرفت برنامه را مورد سنجـش و اندازه گیـری قرار می دهند و نتـایج را به افراد دست اندرکار در برنامه ریزی ارائه می دهند.

آنچه حائز اهمیت است میزان نیل به اهداف با توجه به نیاز دانش آموزان است و با تفسیر و اصلاح قسمتهای مختلف برنامه علل موفقیت ها و شکست ها ارزیابی می شود.

 

حمید جعفری 

برو بالا